DERSLER

TYT-MATEMATİK

Temel Kavramlar

Ardışık Sayılar-Asal Sayılar-Bölen Sayıları

Sayı Tabloları-Basamak Çözümlemesi

Obeb-Okek

Rasyonel Sayılar

Ondalık Sayılar

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Mantık

Fonksiyonlar

Sayma Yöntemleri ve Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

Çarpanlarına Ayırma

Özdeşlikler

Polinomlar

İkinci Dereceden Denklemler

İstatistik

TYT-AYT GEOMETRİ

Doğruda Açı ve Temel Kavramlar

Üçgende Açı

Dik Üçgen- Trigonometri

İkizkenar Üçgen-Eşkenar Üçgen

Üçgende Açıortay-Yükseklik

Kenarortay

Üçgende Benzerlik

Üçgende Alan

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Genel Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Dikdörtgen-Kare

Eşkenar Dörtgen-Deltoid

Çemberde Açı

Çemberde Uzunluk

Dairede Alan

Dik Prizmalar

Dik Piramitler ve Küre

Analitik Düzlemde Doğrular

Analitik Düzlemde Dönüşümler

Çemberin Analitik İncelenmesi

Trigonometri

TYT-FİZİK

Fizik Bilimine Giriş

Kuvvet ve Hareket

Enerji

Madde ve Özellikleri

Kaldırma Kuvveti

Basınç

Isı ve Sıcaklık

Elektrik ve Manyetizma

Optik

Dalgalar

AYT-FİZİK

Vektörler

Bileşik Hareket ve Nehir Problemleri

Newton’un Hareket Yasaları

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

İki Boyutta Hareket

Enerji ve Hareket

İtme ve Çizgisel Momentum

Tork-Denge

Kütle ve Ağırlık Merkezi-Basit Makineler

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

Elektriksel Potansiyel ve Enerji

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Alternatif Akım ve Transformatör

Çembersel Hareket ve Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Atom Teorileri-Radyoaktivite

Modern Fizik

AYT-MATEMATİK

Fonksiyonlar

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonların Dönüşümleri

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

Olasılık

Üstel ve Logaritma Fonksiyonları

Üstel ve Logaritmalı Denklem ve Eşitsizlikler

Diziler

Aritmetik ve Geometrik Diziler

Türev (Limit)

Türev (Türev Alma Kuralları)

Türev(Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonun Türevi)

Türev(Geometrik Yorum-Fiziksel Yorum)

Türev(Artan-Azalan Ekstremum)

Türev(Maksimum-Minimum Problemleri ve Polinom Grafiği)

İntegral (Belirsiz İntegral)

İntegral(Belirli İntegral)

İntegral (Belirli İntegral Uygulamaları)

TYT-TÜRKÇE

Sözcük ve Söz Öbeklerinde Anlam

Cümlede Anlam

Anlatım Türleri

Paragrafta Yapı

Paragrafta Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

İsim (Ad)

Sıfat (Ön Ad)

Zamir (Adıl)

Zarf

Edat-Bağlaç-Ünlem

Fiil

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozuklukları

TYT-KİMYA

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddenin Halleri

Doğa ve Kimya

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Karışımlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Kimya Her Yerde

AYT-KİMYA

Atomun Kuantum Modeli

Periyodik Özellikler

Elementleri Tanıyalım

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

Gazlarda Kinetik Teori

Çözücü-Çözünen Etkileşimleri

Koligatif Özellikler

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Tepkime Hızları

Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

Kimyasal Denge

Dengeyi Etkileyen Faktörler

Sulu Çözelti Dengeleri

Çözünme-Çökelme Tepkimeleri

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektroliz

Anorganik ve Organik Bileşikler

Alkanlar

Alkenler

Alkinler

Aromatik Bileşikler

Alkoller ve Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler ve Esterler

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

TYT-BİYOLOJİ

Yaşam Bilimi Biyoloji

Hücre

Canlılar Dünyası

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme

Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

Katılım

AYT-BİYOLOJİ

Sinir Sistemi

Duyu Organları

Endokrin Sistem

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım Sistemi

Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi

Boşaltım Sistemi

İnsandan Üreme ve Gelişme

Fotosentez-Kemosentez

Hücresel Solunum

Genden Proteine ve Biyoteknoloji

Bitki Biyolojisi

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Canlılar ve Çevre

TYT-MATEMATİK

Temel Kavramlar

Ardışık Sayılar-Asal Sayılar-Bölen Sayıları

Sayı Tabloları-Basamak Çözümlemesi

Obeb-Okek

Rasyonel Sayılar

Ondalık Sayılar

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Mantık

Fonksiyonlar

Sayma Yöntemleri ve Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

Çarpanlarına Ayırma

Özdeşlikler

Polinomlar

İkinci Dereceden Denklemler

İstatistik

AYT-MATEMATİK

Fonksiyonlarda Uygulamalar

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonların Dönüşümleri

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

Olasılık

Üstel ve Logaritma Fonksiyonları

Üstel ve Logaritmalı Denklem ve Eşitsizlikleri

Diziler

Aritmetik ve Geometrik Diziler

Türev(Limit)

Türev(Süreklilik

Türev(Anlık Değişim Oranı ve Türevin Tanımı)

Türev(Türev Alma Kuralları)

Türev(Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi

Türev(Geometrik Yorum-Fiziksel Yorum)

Türev(Artan-Azalan Ekstremum)

Türev(Maksimum-Minimum Problemleri ve Polinom Grafiği)

İntegral(Belirsiz İntegral)

İntegral(Belirli İntegral)

İntegral (Belirli İntegral Uygulamaları)

TYT-TÜRKÇE

Sözcük ve Söz Öbeklerinde Anlam

Cümlede Anlam

Anlatım Biçimleri

Paragrafta Yapı

Paragrafta Düşünce

Ses Bilgisi-Biçim Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

İsim (Ad)

Zamir (Adıl)

Sıfat (Ön Ad)

Zarf

Edat-Bağlaç-Ünlem

Fiil

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozuklukları

AYT-EDEBİYAT

Metinlerin Sınıflandırılması

Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinleri

Şiirde Yapı ve Ahenk

Şiirde Tema,Şiir Türleri ve Manzume

İmge ve Söz Sanatları

İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Şiiri

Halk Şiiri

Dini-Tasavvufi Halk Şiiri

Divan Şiiri Nazım Şekilleri ve Türleri

Divan Şairleri

Divan Nesri ve Nesir Yazarları

Tanzimat Dönemi Şiiri

Servetifünun Dönemi ve Fecriati Şiiri

Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

Cumhuriyet Dönemi(Saf Şiir Anlayışı)

Cumhuriyet Dönemi (Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir)

Cumhuriyet Dönemi (Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir)

Cumhuriyet Dönemi (Garip Hareketi-İkinci Yeni Şiiri)

Cumhuriyet Dönemi (Modern Şiir-1960 Sonrası Toplumcu Şiir)

Cumhuriyet Dönemi (1980 Sonrası Şiir-Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri)

Masal-Fabl-Efsane-Destan

Hikaye I (Özellikleri,Çeşitleri,Anlatım Teknikleri)

Hikaye II (Halk ve Divan Edebiyatı)

Hikaye III (Tanzimat-Servetifünun-Milli Edebiyat Dönemi)

HİKAYE IV (Cumhuriyet Dönemi)

Roman-1

(Özellikleri,Çeşitleri,Anlatım Teknikleri)

Roman-2 (Tanzimat ve Servetifünun Dönemi)

Roman-3 (Milli Edebiyat Dönemi)

Roman-4 (Bireyin İç Dünyasını Yansıtan Roman)

Roman-5 (Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Gerçekçi Roman)

Roman-6 (Modernizm-Postmodernizm Özellikleri)

Roman-7 (Modernizm-Postmodernizmi Yansıtan Romanlar)

Tiyatro-1 (Özellikleri,Çeşitleri,Terimleri)

Tiyatro-2 (Tanzimat-Servetifünun-Fecriati-Milli Edebiyat Dönemi)

Tiyatro-3 (Cumhuriyet Dönemi)

Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı Sanatçıları

AYT-COĞRAFYA

Ekosistem ve Madde Döngüsü

Ekstrem Doğa Olayları

Küresel İklim Değişmesi

Nüfus Politikaları ve Yerleşmelerin Özellikleri

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Türkiye’de Tarım

Türkiye’de Hayvancılık

Türkiye’de Madencilik,Enerji Kaynakları ve Sanayi

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Bölgeleri

Jeopolitik Konum

Kültür Bölgeleri ve Küresel Ticaret

Küreselleşen Dünya

Çevre ve Toplum

AYT TARİH

Tarih ve Zaman

İnsanlığın İlk Dönemleri I

İnsanlığın İlk Dönemleri II

Orta Çağ’da Dünya

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İslam Medeniyetinin Doğuşu

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si Oğuz Göçleri ve Anadolu

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Dünya Gücü Osmanlı (1302-1453)

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri I

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri II

Sermaye ve Emek

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Milli Mücadele I

Milli Mücadele II

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

İki Küresel Savaş Arasında Dünya

II.Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

TYT-FELSEFE

Felsefeyi Tanıma

Felsefe İle Düşünme

Varlık ve Bilgi Felsefesi

Bilim ve Ahlak Felsefesi

Din ve Sanat Felsefesi

Siyaset Felsefesi

TYT-AYT DİN KÜLTÜRÜ

İnanç

Yaşayan Dünya Dinleri

Hz.Muhammed ve Gençler

İslam ve İbadet

Dini Yorum ve Meseleler

İslam-Bilim-Anadolu

TYT TARİH

Tarih ve Zaman

İnsanlığın İlk Dönemleri

İlk ve Orta Çağ’da Dünya

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İslam Medeniyetinin Doğuşu

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti-Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler-Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Dünya Gücü:Osmanlı Devleti-Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı-Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı-Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi

Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri-Sermaye ve Emek-Sermaye ve Emek

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

1881’den 1919’a Mustafa Kemal

20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Milli Mücadele 1

Milli Mücadele 2

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

İki Savaş Sürecindeki Dönemde Türkiye ve Dünya- II.Dünya Savaşı ve Sonrasında Türkiye ve Dünya

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

TYT-TÜRKÇE

Sözcük ve Söz Öbeklerinde Anlam

Cümlede Anlam

Anlatım Biçimleri

Paragrafta Yapı

Paragrafta Düşünce

Ses Bilgisi-Biçim Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

İsim (Ad)

Zamir (Adıl)

Sıfat (Ön Ad)

Zarf

Edat-Bağlaç-Ünlem

Fiil

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozuklukları

AYT-EDEBİYAT

Metinlerin Sınıflandırılması

Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinleri

Şiirde Yapı ve Ahenk

Şiirde Tema, Şiir Türleri ve Manzume

İmge ve Söz Sanatları

İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Şiirleri

Halk Şiiri

Dini-Tasavvufi Halk Şiiri

Divan Şiiri Nazım Şekilleri ve Türleri

Divan Şairleri

Divan Nesri ve Nesir Yazarları

Tanzimat Dönemi Şiiri

Servetifünun Dönemi ve Fecriati Şiiri

Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

Cumhuriyet Dönemi (Saf Şiir Anlayışı)

Cumhuriyet Dönemi(Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir)

Cumhuriyet Dönemi Şiiri(Garip Hareketi-İkinci Yeni Şiiri)

Cumhuriyet Dönemi (Modern Şiir-1960 Sonrası Toplumcu Şiir)

Cumhuriyet Dönemi Şiiri (1980 Sonrası Şiir-Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri)

Masal-Fabl-Efsane-Destan

Hikaye-1 (Özellikleri,Çeşitleri,Anlatım Teknikleri)

Hikaye-2 (Halk ve Divan Edebiyatı)

Hikaye-3 (Tanzimat,Servetifünun,Milli Edebiyat Dönemi)

Hikaye-4 (Cumhuriyet Döneminde Hikaye)

Roman-1 (Özellikleri,Çeşitleri.Anlatım Teknikleri)

Roman-2 (Tanzimat ve Servetifünun Dönemi)

Roman-3 (Milli Edebiyat Dönemi)

Roman-4 (Bireyin İç Dünyasını Yansıtan Roman)

Roman-5 (Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Gerçekçi Roman)

Roman-6 (Modernizm-Postmodernizm Özellikleri)

Roman-7 (Modernizm-Postmodernizmi Yansıtan Romanlar)

Tiyatro-1 (Özellikleri,Çeşitleri,Terimleri)

Tiyatro-2(Tanzimat-Servetifünun-Fecriati-Milli Edebiyat Dönemi)

Tiyatro-3 (Cumhuriyet Dönemi)

Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı Sanatçıları

TYT-TARİH

Tarih ve Zaman

İnsanlığın İlk Dönemleri

İlk ve Orta Çağ’da Dünya

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İslam Medeniyetinin Doğuşu

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti-Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler- Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti-Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı-Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti(1595-1774)

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri-Sermaye ve Emek

XIX. ve XX. yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

1881’den 1919’a Mustafa Kemal

20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Milli Mücadele 1

Milli Mücadele 2

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

İki Savaş Sürecindeki Dönemde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı ve Sonrasında Türkiye ve Dünya

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT-TARİH

Tarih ve Zaman

İnsanlığın İlk Dönemleri I

İnsanlığın İlk Dönemleri II

Orta Çağ’da Dünya

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İslam Medeniyetinin Doğuşu

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si Oğuz Göçleri ve Anadolu

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Dünya Gücü Osmanlı(1453-1595)

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi

Devrimler Çağında Değişen Devlet- Toplum İlişkileri I

Devrimler Çağında Değişem Devlet-Toplum İlişkileri II

Sermaye ve Emek

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Milli Mücadele I

Milli Mücadele II

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

İki Küresel Savaş Arasında Dünya

II.Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

TYT-COĞRAFYA

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Yer ve Zaman

Harita Okuryazarlığı

Atmosfer ve İklim

Dünya’nın Yapısı ve Oluşum Süreci

Su-Toprak-Bitki

Nüfus-Göçler-Yerleşme

Bölge-Ulaşım

Doğal Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

AYT-COĞRAFYA

Ekosistem ve Madde Döngüsü

Ekstrem Doğa Olayları

Küresel İklim Değişmesi

Nüfus Politikaları ve Yerleşmelerin Özellikleri

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Türkiye’de Tarım

Türkiye’de Hayvancılık

Türkiye’de Madencilik,Enerji Kaynakları ve Sanayi

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Bölgeleri

Jeopolitik Konum

Kültür Bölgeleri ve Küresel Ticaret

Küreselleşen Dünya

Çevre ve Toplum

TYT-FELSEFE

Felsefeyi Tanıma

Felsefe İle Düşünme

Varlık ve Bilgi Felsefesi

Bilim ve Ahlak Felsefesi

Din ve Sanat Felsefesi

Siyaset Felsefesi

AYT-FELSEFE GRUBU

Felsefi Okuma-Yazma

M.Ö 6.yy- M.S 2.yy Felsefesi

M.S. 2.yy- M.S 15.yy Hristiyan Felsefesi

M.S 2.yy-M.S 15.yy Felsefesi (İslam Felsefesi)

15-17.yy Felsefesi

18-19.yy Felsefesi

20.yy Felsefesi

Türkiye’de Felsefeye Katkı Sunan Filozoflar

TYT-AYT DİN KÜLTÜRÜ

İnanç

Yaşayan Dünya Dinleri

Hz. Muhammed (sav)

İslam ve İbadet

Dini Yorum ve Meseleler

İslam-Bilim-Anadolu

Mesleki Yetkilendirme Eğitimleri

Eğitim Koçluğu

Yaşam Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Bilgisayar Görüşü ile Yüz ve Nesne Tanıma | R-CNN, SSD, CANS’S

Yapay Zeka ve Derin Öğrenme

Pyhton İle Yapay Zeka: A’dan Z’ye Reinforcement Learning (7)